Portfolio

A watercolour of Stody Hall on the Stody Estate in Norfolk